Biokominiki INFIRE
INFIRE

 

 

Zapraszamy wszystkich ch?tnych Wykonawców do ??wiadczenia us??ug doradczych w zakresie analizy biznesowej w ramach Dzia??ania „Internacjonalizacja M??P ", I Osi priorytetowej: „Przedsi?biorcza Polska Wschodnia", Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020

kontakt:   infire@wp.pl

infire@wp.pl