Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin :
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Konkurs jest organizowany na osi czasu INFIRE Karol Lipka w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/infirepl 
2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
4. Organizatorem Konkursu jest firma INFIRE Karol Lipka z siedzibą przy ul. Obwodowej 3 w Gajewie ; zwana dalej „Organizatorem”.
5. Konkurs trwać będzie do 15.12.2023
6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, a serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.
7. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 2.
UCZESTNICY KONKURSU


1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.
2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa poniżej oraz w paragrafie 3, zwana dalej „Uczestnikiem”.
3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywny profil w serwisie Facebook, zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie Facebook, założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez serwis Facebook oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi serwisu Facebook.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.


§ 3.
ZASADY KONKURSU


1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest: POLUBIENIE I UDOSTĘPNIENIE POSTU KONKURSOWEGO ORAZ OZNACZENIE W KOMENTARZU POD POSTEM KONKURSOWYM 2 OSÓB.
2. Tylko Zgłoszenia Konkursowe opublikowane w formie komentarza postu konkursowego w czasie wskazanym w § 1 pkt 5 biorą udział w Konkursie. Zgłoszenia w formie prywatnej wiadomości lub postu na osi czasu profilu INFIRE Biokominki w serwisie Facebook nie będą brały udziału w Konkursie.
3. W momencie opublikowania Zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że Zgłoszenie to zostało wykonane samodzielnie i Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich do tego Zgłoszenia. Jednocześnie, w przypadku zwycięstwa w konkursie Uczestnik przenosi na rzecz Organizatora Konkursu całość praw autorskich Zgłoszenia Konkursowego.
4. W momencie opublikowania Zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu.
5. Zgłoszenie Konkursowe nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
-osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kilkoma różnymi kontami w serwisie Facebook

-osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kontem w serwisie Facebook, w którym został podany fikcyjny adres e-mail lub nieprawdziwe imię lub nazwisko danej osoby.

- osób z miejscem zamieszkania, równoznacznym z miejscem dostawy nagrody, poza granicami kraju.
7. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu Konkursu przez Uczestników powoduje utratę prawa do nagród.


§ 4.
NAGRODY

1.W Konkursie przewidziano jedną nagrodę – dla 1 osoby wyłonionych w sposób wskazany w §5  oraz dwie nagrody pocieszenia – 2 zestawy upominków od Infire.
2. Nagrodą główną w Konkursie jest biokominek SIMPLEBOX 400 wyposażony w komplecie w: rączkę do zagaszania, zapalarkę i dwa litry biopaliwa. Instrukcja dołączona do zestawu. 

  

Więcej informacji o produkcie można odnaleźć na stronie: https://simplefire.pl/biokominek-simple-box/ 

3. Nagrodę przeznaczona jest wyłącznie dla Uczestnika konkursu. 

4. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny lub inny produkt.
5. Zwycięzca może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.
6. Terminem realizacji Nagrody jest najpoźniej 20.12.2023


§ 5.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU


1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się najpóźniej dnia 18.12.2023 do godziny 13.00 w formie losowania przy obecności odpowiedzialnej za konkurs komisji. Nazwisko (dane) zwycięzcy spełniającego warunki konkursu wyniki będą opublikowane w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/infirepl

2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wynikach Konkursu najpóźniej do godz.15.00 18.12.2023 w odpowiedzi na ich komentarz do postu z zadaniem konkursowym na osi czasu profilu Infire Biokominki w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/infirepl
 

3. Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z profilem Infire Biokominki na Facebooku poprzez wiadomość prywatną, aby otrzymać nagrodę.
4. Aby móc odebrać nagrodę, Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z profilem Infire Biokominki na Facebooku poprzez wiadomość prywatną najpóźniej do dnia 19.12.2023 r. do godziny 15:00. W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zwycięzcy oraz wyboru Zwycięzcy alternatywnego spośród pozostałych Zgłoszeń konkursowych.

5. Nagrodę wysyłamy przesyłką kurierską na podany przez Zwycięzcę adres. Jest również możliwość odbioru nagrody osobiście w siedzibie firmy.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie przez Zwycięzcę z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora informacji o zwycięstwie.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą z tego powodu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagród.

§ 6.

REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora 

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 7.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom. 

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook. 

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.


§ 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.11.2023 r. i obowiązuje do 19.12.2023 r. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie: https://www.infire.pl/regulamin-konkursu/

 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora

4. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.

 

ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko/Gajewo
+48 501 678 572
biuro@infire.pl
magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram