Biokominiki INFIRE
INFIRE Kim jesteśmy?

 

 

Przedsi?biorstwo Infire specjalizuje si? w projektowaniu      i produkcji nowoczesnych kominków zasilanych paliwem p??ynnym. Nasz? misj? jest zapewnienie Pa??stwu mo??liwo??ci cieszenia si? kominkiem z prawdziwym ogniem i ciep??em domowego ogniska w praktycznie wszystkich wn?trzach. Naszym priorytetem jest zachowanie najwy??szej jako??ci naszych produktów i satysfakcja naszych klientów.   Nasze kominki wykonujemy                z materia??ow najwy??szej jako??ci zachowuj?c przy tym wyj?tkow? dba??o??? o szczegó??y. Specjalna receptura p??ynu grzewczego INfire pozwala na cieszenie si? prawdziwym ogniem bez nieprzyjemnych   zapachów oraz problemów zwi?zanych z dymem czy drewnem. Bezpiecze??stwo stosowania p??ynu INfire zosta??o potwierdzone pozytywn? opini? wydan? przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Dajemy naszym klientom mo??liwo??? zmiany kolorów poszczególnych modeli kominków w celu dostosowania ich do konkretnego wn?trza.

Jeste??my tak??e w stanie realizowa? indywidualne projekty zgodnie z pomys??em i wytycznymi klienta. Dostosujemy kominek do Twoich potrzeb! Kominki Infire malowane sa metod? proszkow? przy u??yciu najlepszych jako??ciowo farb o podwy??szonej odporno??ci na dzia??anie wysokich temperatur. 

Zapraszamy do wspó??pracy projektantów i dekoratorów wn?trz, sklepy z art. wyposa??enia wn?trz, kominkami oraz wszystkich zainteresowanych naszymi produktami. Oferujemy bardzo korzystne warunki wspó??pracy!

infire@wp.pl